Drobečková navigace

Úvod > Škola

O škole

Budova

Základní škola na Vodní ulici je moderní, třípodlažní budova s bezbariérovým přístupem a výtahem. Vytvořením těchto podmínek lze zařazovat do přirozeného kolektivu tříd také handicapované žáky. Budova a parkoviště s vjezdem z hlavní ulice stojí v panelové zástavbě v klidné městské části. Škola má pro svoji výchovně vzdělávací činnost k dispozici tyto prostory: kmenové učebny, jazykové učebny, odborné učebny výpočetní techniky s internetem, odborné učebny fyziky-chemie (s laboratoří), přírodopisu, zeměpisu, dějepisu, matematiky, odbornou učebnu výtvarné výchovy, keramickou dílnu, učebny pro výuku dílen, vaření, hudební výchovy, dále 2 tělocvičny a posilovnu. Obě zrekonstruované tělocvičny spolu s venkovním hřištěm slouží k potřebám školy i veřejnosti.

V budově jsou ještě prostory pro oddělení školní družiny, školní klub, žákovskou a učitelskou knihovnu, odborné kabinety a školní kuchyň s jídelnou. K areálu školy patří také školní pozemek a menší školní sad. Jídelna poskytuje příjemné prostředí a připravuje svačinky a obědy. Ve spolupráci se školní družinou zajišťuje pitný režim. Žáci a zaměstnanci mohou využít také nápojový automat. Celá škola nabízí příjemné prostředí na chodbách i v učebnách a při výzdobě využíváme výtvarné práce žáků, nástěnné obrazy a květiny. Škola je dobře vybavena učebnicemi, školními pomůckami, moderní didaktickou technikou, je propojena počítačovou sítí i vnitřním telefonním okruhem. Ve všech kabinetech se nachází PC s tiskárnou a k dispozici pedagogům rovněž slouží několik kopírek. Škola se prezentuje vlastními internetovými stránkami.

Pro odpočinek a zájmovou činnost slouží mladším dětem moderně vybavená školní družina s dostatečným zázemím pro mimoškolní činnost. Školní klub využívají místní i dojíždějící starší žáci. K dispozici mají stoly pro stolní tenis, školní hřiště a v zimním období jim slouží i jako kluziště. Žáci si mohou  během celého školního roku zapůjčit vybavení na lyžařské kurzy i pro další sportovní aktivity. V přízemí školní budovy se nacházejí společné šatny, které jsou postupně nahrazovány šatními skříňkami pro jednotlivce. Vchod do budovy je monitorován kamerovým systémem.

Žáci

Převážnou většinu žáků naší školy tvoří děti bydlící v okolí, a to z městského sídliště i z rodinných domků. Malá skupina dětí dojíždí z blízkých vesnic. V posledních letech vzděláváme i děti cizích státních příslušníků a také máme zahraniční žáky. Škola zařazuje do výuky kmenových tříd také žáky se specifickými vývojovými poruchami učení a chování, kde je jim věnována zvýšená péče na základě zpracovaných individuálních plánů. Při této činnosti škola velmi úzce spolupracuje se Speciálním pedagogickým centrem v Mohelnici a Litovli a s PPP Mohelnice. Žákům s tělesným a kombinovaným postižením bylo umožněno vzdělávání v kmenových třídách s pomocí asistenta pedagoga.

Žáci naší školy mají možnost vyjadřovat se k dění ve škole prostřednictvím Žákovské rady, kterou tvoří volení zástupci jednotlivých tříd od 4. do 9. ročníku.

Pedagogové

Ve školním roce 2018/19 tvoří náš pedagogický sbor celkem 37 učitelů 8 vychovatelek ve školní družině a školním klubu a 11 asistentek pedagoga, které se věnují integrovaným žákům s kombinovanými vadami. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen od mladých spolupracovníků až po zkušené kolegy. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, ICT koordinátorka, metodička prevence sociálně patologických jevů a koordinátorka environmentální výchovy. Pedagogický sbor ještě doplňují externí odborníci, kteří vedou některé zájmové útvary. Celoživotní vzdělávání pedagogických pracovníků je zaměřeno na profesní růst, získávání nejnovějších poznatků teorie i praxe oborů, které daný vyučující potřebuje ke své pedagogické praxi. Své vzdělání si pedagogičtí pracovníci průběžně doplňují a rozšiřují účastí na různých kurzech, seminářích a školeních. V uplynulých letech všichni pedagogové úspěšně absolvovali školení SIPVZ (Státní informační politika ve vzdělávání) úrovně Z a P.

Školní družina

Školní družina, jež  je zřízena při naší škole, využívá pro svoji činnost vlastní prostory, které se nacházejí ve druhém poschodí školy. Provoz je organizován jako ranní a odpolední blok, jenž zajišťuje docházku dětí od 6 do 7 45 a od 1130do 16 hodin. Práci jednotlivých oddělení zabezpečuje šest vychovatelek. Jednotlivá oddělní školní družiny mají k dispozici prostorné místnosti, zajišťující velmi dobré pracovní prostředí pro různorodou činnost žáků. K dispozici jsou dále dvě tělocvičny, hřiště a ostatní vhodné prostory, které svým vybavením a uspořádáním odpovídají potřebám dětí mladšího školního věku. Velký prostor je věnován pobytu dětí na školním hřišti, v zimním období využívá ŠD také kluziště. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Pro zpestření programu zajišťuje školní družina pracovní dílny věnované jednotlivým svátkům a významným dnům roku: Svíčkování, Advent, Jarohrátky, Den matek…. Děti jsou tak seznámeny se zvyky a tradicemi našeho národa a rozvíjí se i jejich tvůrčí myšlení i kreativita a zručnost. Připomínáme si i mezinárodní tradice např. Halloween. Školní družina a školní klub v rámci své činnosti zřizují pro uspokojení individuálních potřeb dětí a rozšiřování jejich dovedností a schopností v jednotlivých oborech zájmové kroužky. Nabídka kroužků je na začátku každého školního roku aktualizována dle zájmu dětí. V jednotlivých oborech nabízí ŠD několik zájmových útvarů ze všech oblastí – jazykových, uměleckých, hudebních i sportovních.

 char_tv_upr.jpg prvni_stupen1.jpg char_ikt1_upr.jpg                   prvni_stupen.jpg char_1st_upr.jpg