Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace ke vzdělávání a provozu v naší škole vzhledem ke covid-19 - ROZKLIKNĚTE

Informace ke vzdělávání a provozu v naší škole vzhledem ke covid-19 - ROZKLIKNĚTE
Vážení rodiče,

připravili jsme pro vás přehled nejdůležitějších informací vztahující se k preventivním opatření spojených s provozem naší školy ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19. Při jejich nastavení jsme vycházeli z „manuálu“, který pro školy vydalo MŠMT.

 • Zvýšená pozornost bude věnována pravidelnému dodržování hygienických pravidel tak, aby se zamezilo šíření nákazy. Žáci budou na začátku školního roku informováni o předem stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech prostřednictvím svých třídních učitelů.

 

Školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. září 2021 

 • Budoucí prvňáčci se svým doprovodem budou v 8:00 hodin přivítáni třídními učiteli ve svých kmenových třídách, testování žáků bude probíhat ve čtvrtek 2. září před začátkem vyučování.
 • Žáci 2. až 9. ročníku se přivítají s třídními učiteli v 8:00 hodin ve svých kmenových třídách, kde následně proběhne preventivní testování žáků.
 • Další preventivní testování proběhne v termínech 6. září a 9. září 2021 před první vyučovací hodinou.
 • Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, provede se test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
 • Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
 • Pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale bude muset mít po celou dobu pobytu ve škole roušku, nesmí zpívat, cvičit může pouze venku. Ve školní jídelně si může oběd vyzvednout do jídlonosiče a odnést domů.
 • V případě, že zákonný zástupce nebude souhlasit u svého dítěte s testováním a nošením roušky, nesmí se žák účastnit prezenční výuky ve škole, současně nebude žákovi škola poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Postup pro zadávání úkolů bude probíhat obdobně jako u absence žáka z důvodu nemoci.

 

 Základní pravidla pro vstup a pohyb osob ve škole od 1. 9. 2021: 

 • Vstup do školy je umožněn pouze osobám s ochranným prostředkem dýchacích cest (žáci musí mít roušku a ostatní osoby respirátor), které nevykazují příznaky infekčního onemocnění.
 • Od 1. 9. 2021 (v prvních třídách a u nově nastupujících žáků do vyšších ročníků od 3. 9. 2021) platí pro zákonné zástupce zákaz vstupu do školy, výjimkou je předem domluvená schůzka po telefonu nebo elektronickou poštou s pedagogem.
 • Všechny osoby v areálu školy dodržují základní hygienická pravidla a používají dezinfekci rukou. V každé učebně, na toaletách a v prostoru u školní jídelny jsou k dispozici dávkovače mýdla, papírové utěrky a dezinfekční prostředky. Další dezinfekční prostředky jsou u vstupu do školy, tělocvičny. Dezinfekci rukou provádí žák:
  • při příchodu do školy
  • před vstupem do školní jídelny
  • před a po hodině tělesné výchovy
  • před a po hodině praktických činností (práce s nářadím)
  • před a po hodině informatiky a psaní na počítačové klávesnici
 • Pedagogičtí a provozní zaměstnanci školy zajišťují pravidelné intenzivní větrání učeben a dalších prostor.
 • Po ukončení vyučování je prováděna důkladná dezinfekce všech povrchů a prostor.

 

Postup při podezření na výskyt nákazy při příchodu žáka do školy nebo v průběhu přítomnosti žáka ve škole nebo v případě pozitivního výsledku testu: 

 • Žák vykazující příznaky infekčního onemocnění nebo v případě pozitivního testu bude oddělen od ostatních žáků. Žák si nasadí roušku a bude umístěn do předem připravené samostatné místnosti a následně čeká pod dohledem některého zaměstnance školy na předání do rukou zákonného zástupce.
 • Neprodleně bude kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. Zákonný zástupce dostane informaci o tom, že je třeba neprodleně telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat příznaky infekčního onemocnění.
 • Žák s přetrvávajícími příznaky jiného chronického onemocnění respiračního typu (astma, alergie, rýma) musí prokázat, že nejde o infekční onemocnění (potvrzení praktického lékaře).

 

Výskyt onemocnění covid-19 u žáka a zajištění výuky 

 • Zákonný zástupce je povinen v případě potvrzení nákazy u svého dítěte neprodleně informovat třídního učitele.
 • V případě výskytu onemocnění covid-19 rozhoduje o karanténě osob, které byly v rizikovém kontaktu, KHS.
 • V případě, že je z důvodu mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků třídy, poskytuje škola vzdělávání v této třídě distančním způsobem, které je pro žáky povinné.

 

Komunikace se žáky a jejich zákonnými zástupci v případě distanční výuky (informace především pro nově nastupující žáky) 

 • Každému žáku je přidělena školní e-mailová adresa. Všichni naši žáci získávají možnost využívat kompletní softwarový balík Microsoft365 pro školy, který obsahuje programy jako Word, Excel, Powerpoint, Teams a mnoho dalších užitečných programů pro práci v domácím prostředí. Další informace ohledně přihlášení a instalace programu Microsoft Teams na domácí počítač či jiné zařízení (tablet, mobilní telefon) obdrží žáci od svých třídních učitelů.
 • V případě distančního vzdělávání, které bude pro žáky povinné, bude výuka přizpůsobena jednak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, jednak personálním a technickým možnostem školy, která umožní vzdělávání na dálku pomocí aplikace Microsoft Teams.

 

Provoz školní družiny 

 • Provoz školní družiny bude od 1. září 2021 zajištěn od 6:00 do 16:00 hodin se stejnými hygienickými pravidly jako ve vyučování.
 • Při nástupu dítěte do ranní družiny není nezbytně nutné, aby bylo dítě testováno, testování podstoupí až před začátkem vyučování.

 

Na vývoj epidemiologické situace budeme reagovat a o případných dalších opatřeních Vás budeme informovat. Věříme, že společnými silami se nám podaří nastavit ve škole takovou organizaci, která bude dostatečná z hlediska ochrany zdraví a pokud možno co nejméně omezující běžný chod a způsob života školy a lidí kolem ní.

 

V Mohelnici 26. 8. 2021                                                                              Ing. Miroslav Hloušek