Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) poskytuje odborné poradenské, intervenční a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy dle § 7 vyhlášky č. 116/2011 Sb. (novela vyhlášky č. 72/2005 Sb.), o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních. Důležitou součástí činnosti ŠPP je podpora přátelského klimatu školy a jednotlivých tříd a v neposlední řadě podpora osobnostního rozvoje dětí.

Při všech jednáních s žáky, rodiči i pedagogy je kladen důraz na citlivý přístup, na ochranu osobních dat a na důvěrnost sdělovaných informací. Služby ŠPP jsou bezplatné.

 

Práce ŠPP je zaměřena na:

 • prevenci rizikového chování a školní neúspěšnosti
 • kariérové poradenství
 • podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků z odlišného kulturního prostředí a žáků nadaných.

 

Užitečné odkazy:

https://domunevidis.cz/#kontakty

https://www.ssp-ol.cz/poradny-pro-rodinu/rozcestnik

https://olivy-os.cz/

https://www.linkabezpeci.cz/

https://ceskepodcasty.cz/podcasty/na-tenke-lince

 

Výchovný poradce

DSCN6442.JPG

Bc. Dana Hňoupková, DiS.

Konzultační hodiny: dle domluvy

Kontakt: dhnoupkova@zsm.cz

Standardní činnosti výchovného poradce:

Kariérové poradenství:

 • individuální i skupinové poradenství k volbě povolání, zájmových dotazníky, individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem) žákům i jejich zákonným zástupcům
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) – zajištění testů profi-orientace
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek
 • zajištění informovanosti žáků a jejich zákonných zástupců o přijímacím řízení.

 

Výchovné poradenství:

 • péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP) - vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, zejména spolupráce se školním speciálním pedagogem a školním
 • zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školských poradenských zařízeních (PPP, SPC)
 • spolupráce se školským poradenským zařízením při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se SVP a intervenčních činností pro žáky se SVP
 • příprava podmínek pro integraci žáků se SVP ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků. Metodické a informační činnosti:  poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
 • výchova a vzdělávání žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním
 • péče o žáky nadané, mimořádně nadané a žáky ohrožené neprospěchem
 • problémy se školní docházkou - neomluvená a vysoká omluvená absence
 • schránka důvěry.

 

 

Školní metodik prevence

hela.jpg

Mgr. Helena Machálková        

Konzultační hodiny: dle domluvy

Kontakt: hmachalkova@zsm.cz

Standardní činnosti metodika prevence:

 • vytváří preventivní program školy, podílí se na jeho realizaci
 • komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému dává podněty k možné nápravě
 • spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence
 • zajišťuje preventivní aktivity a programy prevence pro žáky
 • koordinuje předávání informací o problematice rizikového chování ve škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy
 • hodnotí realizaci preventivního programu školy.

 

Školní psycholog

DSCN6437.JPG

Mgr. Darina Ševčíková

Konzultační hodiny: úterý od 12.00 – do 16.00

Kontakt: dsevcikova@zsm.cz, 583 462 141

Standardní činnosti psychologa:

Konzultační, poradenská a intervenční činnost:

 • konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných potížích dětí
 • individuální práce se žáky v osobních problémech (konzultace a vedení)
 • krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
 • kariérové poradenství u žáků
 • techniky a hygiena učení
 • podpora pro dlouhodobě selhávající žáky
 • péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami na všech stupních podpory
 • spolupráce při zápisu do 1.ročníku základního vzdělávání
 • diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků
 • depistáž a diagnostika nadaných dětí
 • individuální konzultace pro pedagogické pracovníky.

 

Školní speciální pedagog

DSCN6438.JPG

Mgr. Radka Vykydalová

Konzultační hodiny: dle domluvy

Kontakt: rvykydalova@zsm.cz, 583 462 141

Standardní činnosti speciálního pedagoga:

Konzultační, poradenská, diagnostická a intervenční činnost:

 • individuální konzultace pro zákonné zástupce při výukových a výchovných obtížích žáka,
 • individuální či skupinová práce se žáky - reedukační, kompenzační, stimulační činnost,
 • speciálně pedagogická diagnostika při vzdělávacích obtížích žáka,
 • podpora pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami,
 • techniky a hygiena učení,
 • kariérové poradenství pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami,
 • koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb ve škole, spolupráce s školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi,
 • spolupráce při zápisu do 1.ročníku základního vzdělávání,
 • individuální konzultace pro pedagogické pracovníky.